Algemene Voorwaarden

 

 1. ABC Dive verplicht zich de cursus, c.q. het evenement te laten verzorgen door een gekwalificeerde PADI Instructeur en/of Divemaster in actieve status. Als erkend PADI duikcentrum verplicht ABC Dive, alsmede de voor of namens hen werkende PADI professionals, zich te houden aan de PADI Standaards en Procedures.
 2. De inschrijving voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier (of ondertekende boekingsbevestiging in geval de cursus tijdens onze buitenlandreis plaatsvindt), alsmede een aanbetaling. Zodra het formulier én de aanbetaling door ons zijn ontvangen is een cursusplek voor de cursist definitief gereserveerd.
 3. Vooraf aan een opleiding, c.q. een evenement met perslucht is een “Medische verklaring” vereist, zo nodig mede ondertekend door een arts (indien één of meerdere vragen met “ja” zijn beantwoord). Tevens dient het formulier “Algemene standaards en procedures” volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de cursist, c.q. deelnemer.
 4. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na ontvangst van een ondertekend aanmeldingsformulier én na ontvangst van een aanbetaling. Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruikt gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld.
 5. Een cursus vindt doorgang bij aanmelding van tenminste 4 deelnemers. ABC Dive behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. De reeds aangemelde deelnemers krijgen dan de keuze om op een andere datum de cursus te volgen of hun reeds betaalde cursusgeld terug te krijgen.
 6. Annulering van een overeengekomen cursus is mogelijk tot 6 weken vóór de aanvangsdatum. Bij annulering tussen 6 en 3 weken vooraf is 50% van de totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering in de laatste 3 weken is de cursist/deelnemer 100% van het totale cursusgeld verschuldigd.
 7. Bij niet verschijnen van de cursist is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 8. Cursisten melden zich aan voor de gehele opleidingsduur van de gekozen opleiding. Tussentijdse annulering of beëindiging, door welke omstandigheid dan ook, geeft geen recht op restitutie van studiegelden.
 9. Als een cursist door persoonlijke omstandigheden het tempo van de cursus niet kan volgen, dan wel zich de vaardigheden en/of alle theoretische eisen binnen de normale lessen niet eigen kan maken, dient de cursus te worden beëindigd of kan in overleg tot privé les worden besloten. Hierbij zijn bijkomende kosten voor rekening van de cursist.
 10. Afmelding van een les is uitsluitend mogelijk bij ziekte of ernstige omstandigheden. Bij verhindering van een les wordt u verzocht 24 uur tevoren telefonisch bericht te geven. Kosten om de gemiste les in te halen – indien mogelijk – zijn voor rekening van de cursist.
 11. ABC Dive stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen indien deze wegens ziekte één of meerdere onderdelen niet kan volgen. Dit kan plaatsvinden op twee, door ABC Dive te bepalen, reservedagen binnen 6 maanden na afloop van de cursus. ABC Dive behoudt zich in deze het recht voor om extra kosten in rekening te brengen, wanneer de cursist (wegens ziekte) niet in staat is om aan de cursus eisen te voldoen binnen het normale programma zoals gepland door ABC Dive. Bij ziekmelding tijdens de cursus is het mogelijk dat een nieuwe PADI medische verklaring vereist wordt, welke mogelijk ondertekend dient te worden door een arts.
 12. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen na factuurdatum verschuldigd. Bij een late inschrijving dient het cursusgeld in ieder geval te zijn voldaan vóór aanvang van de cursus. Cursisten die niet op tijd hebben betaald kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.
 13. Alle kosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de cursist/deelnemer.
 14. De cursist/deelnemer is gehouden als goed huisvader zorg te dragen voor de duikapparatuur van ABC Dive.
 15. ABC Dive en/of de instructeur behoudt zich ten alle tijden het recht voor om, zonder nadere toelichting, een cursist te weigeren. Wanneer dat tijdens een reeds gestarte cursus geschied, is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
 16. Ondergetekende van het aanmeldingsformulier verklaart hiermee tevens dat hij/zij ABC Dive en de namens dit duikcentrum optredende instructeurs/begeleiders zal vrijwaren tegen elke eventueel optredende dan wel voortvloeiende aansprakelijkheid direct dan wel indirect ontstaan uit de door hem/haar uitgeoefende duik- trainingen of evenementen.
 17. Door inschrijving geeft de cursist/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen ABC Dive en de cursist/deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 18. Wanneer de cursus buiten Nederland gegeven wordt, is elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verplichte reisverzekering met dekking voor duikongevallen. Op eerste verzoek van ABC Dive verstrekt de cursist/deelnemer een bewijs van verzekering en premiebetaling (geldigheid).
 19. De cursist/deelnemer kan zich voor eventuele klachten wenden tot het volgende adres:

PADI EMEA

The Pavilions, Bridgwater Road,

Bristol BS13 8AE

Verenigd Koninkrijk

20. Op alle overeenkomsten met ABC Dive waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst.

 

De cursus- of evenementen overeenkomst wordt aangegaan met:

ABC dive – Hét PADI 5 star IDC DiveCenter van Almere (S-798154)

J.S. Bachweg 3 – 1323 BA   Almere – Tel 036-5300725

info@ABCdive.nl

www.ABCdive.nl

RaboBank  NL68 RABO 0301 0299 89   –   KvK nr. 62935194   –   BTW nr. NL8550.22.024.B01

Privacy Verklaring

ABC Dive respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): ABC Dive
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): ABC Dive, gevestigd te S. Bachweg 3, 1323 BAAlmere, kvk-nummer: 62935194.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door ABC Dive. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@abcdives.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@abcdive.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 – Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  

 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.   

 – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: R. Roelofs, info@abcdive.nl.

PADI formulieren

Onderstaande PADI formulieren dienen bij elke nieuwe PADI cursus ingevuld en ondertekend te worden. klik op de link om de formulieren te downloaden. Let op: wanneer bij de medische verklaring een “ja” wordt ingevuld is een doktersverklaring vereist. Bij vragen daarover kun je altijd contact met ons opnemen.