Algemene Voorwaarden

 

 1. ABC Dive verplicht zich de cursus, c.q. het evenement te laten verzorgen door een gekwalificeerde PADI Instructeur en/of Divemaster in actieve status. Als erkend PADI duikcentrum verplicht ABC Dive, alsmede de voor of namens hen werkende PADI professionals, zich te houden aan de PADI Standaards en Procedures.
 2. De inschrijving voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier (of ondertekende boekingsbevestiging in geval de cursus tijdens onze buitenlandreis plaatsvindt), alsmede een aanbetaling. Zodra het formulier én de aanbetaling door ons zijn ontvangen is een cursusplek voor de cursist definitief gereserveerd.
 3. Vooraf aan een opleiding, c.q. een evenement met perslucht is een “Medische verklaring” vereist, zo nodig mede ondertekend door een arts (indien één of meerdere vragen met “ja” zijn beantwoord). Tevens dient het formulier “Algemene standaards en procedures” volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de cursist, c.q. deelnemer.
 4. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na ontvangst van een ondertekend aanmeldingsformulier én na ontvangst van een aanbetaling. Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruikt gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld.
 5. Een cursus vindt doorgang bij aanmelding van tenminste 4 deelnemers. ABC Dive behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. De reeds aangemelde deelnemers krijgen dan de keuze om op een andere datum de cursus te volgen of hun reeds betaalde cursusgeld terug te krijgen.
 6. Annulering van een overeengekomen cursus is mogelijk tot 6 weken vóór de aanvangsdatum. Bij annulering tussen 6 en 3 weken vooraf is 50% van de totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering in de laatste 3 weken is de cursist/deelnemer 100% van het totale cursusgeld verschuldigd.
 7. Bij niet verschijnen van de cursist is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 8. Cursisten melden zich aan voor de gehele opleidingsduur van de gekozen opleiding. Tussentijdse annulering of beëindiging, door welke omstandigheid dan ook, geeft geen recht op restitutie van studiegelden.
 9. Als een cursist door persoonlijke omstandigheden het tempo van de cursus niet kan volgen, dan wel zich de vaardigheden en/of alle theoretische eisen binnen de normale lessen niet eigen kan maken, dient de cursus te worden beëindigd of kan in overleg tot privé les worden besloten. Hierbij zijn bijkomende kosten voor rekening van de cursist.
 10. Afmelding van een les is uitsluitend mogelijk bij ziekte of ernstige omstandigheden. Bij verhindering van een les wordt u verzocht 24 uur tevoren telefonisch bericht te geven. Kosten om de gemiste les in te halen – indien mogelijk – zijn voor rekening van de cursist.
 11. ABC Dive stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen indien deze wegens ziekte één of meerdere onderdelen niet kan volgen. Dit kan plaatsvinden op twee, door ABC Dive te bepalen, reservedagen binnen 6 maanden na afloop van de cursus. ABC Dive behoudt zich in deze het recht voor om extra kosten in rekening te brengen, wanneer de cursist (wegens ziekte) niet in staat is om aan de cursus eisen te voldoen binnen het normale programma zoals gepland door ABC Dive. Bij ziekmelding tijdens de cursus is het mogelijk dat een nieuwe PADI medische verklaring vereist wordt, welke mogelijk ondertekend dient te worden door een arts.
 12. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen na factuurdatum verschul